Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti se sídlem
DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
identifikační číslo: 27470954,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 216107
(dále jen „prodávající“).

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním
číslem 00038189.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.domacitechnika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
(dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Provozovna a sklad společnosti:

DOMATECH.CZ s.r.o.
Zájezd 6
552 03 Česká Skalice

Telefon: 491 435 366

Email: info@domacitechnika.cz
Emaily jsou vyřizovány v pracovní době průběžně v závislosti na pořadí přijetí,
nejdéle však do 3 pracovních dní.

Bankovní spojení:
Česká Spořitelna 1185829329/0800
Raiffeisenbank 2768332001/5500
FioBanka 2600468968/2010

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud
smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.
prodávající.

Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Klient/Kupující/objednatel – spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo
užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Klient/Kupující/objednatel – nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.

Objednání zboží je možné realizovat prostřednictvím:

I. E-SHOPU webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).

II. PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY kupujícího, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti, a to
zasláním na adresu: DOMATECH.CZ s.r.o., Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice

III: EMAILU, kdy kupující může zaslat objednávku, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a
náležitosti na e-mailovou adresu objednavky@domacitechnika.cz

IV. TELEFONU, který je k dispozici pro příjem objednávek na tel. čísle +420 491 435 366 v pracovní
dny 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 h

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)
si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Pokud bude klientem zvolena platba za zboží předem na účet prodávajícího,
uskuteční se tato platba až na základě přijetí objednávky – akceptací objednávky
prodávajícím a žádostí o převod peněžní částky. Prodávající a kupující se dohodnou
na termínu platby předem na účet.

Pokud byla objednávka přijata v den pracovního klidu (víkend) nebo o svátku, posouvá se
tímto kontakt na následující první pracovní den.

Prodávající si vyhrazuje právo ověření obsahu objednávky učiněné prostřednictvím telefonu či
emailu (přesný druh zboží), způsob a termín dodání zboží, a to před tím, než začne s
plněním smlouvy.

V případě osobního odběru zboží na provozovně vzniká kupní smlouva obdobným způsobem,
který byl výše popsán za předpokladu, že byly k jejímu vzniku použity prostředky
komunikace na dálku.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka od kupujícího a samotná kupní smlouva
vzniká až potvrzením prodávajícím, nikoliv automatickou kopií objednávky, která je zaslána
okamžikem odeslání objednávky.

Od okamžiku potvrzení objednávky operátorem obchodu lze vzniklou smlouvu měnit nebo
rušit pouze na základě zákona nebo vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího.
Přílohou potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu
prodávajícího.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním
objednávky upozorněn a má tak možnost se s ním seznámit. Obchodní podmínky tvoří
nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li
tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro
strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem
jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých
technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání
v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji
zkontrolovat a případně opravit. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách
našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce
kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření
smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto
služeb.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Ze strany kupujícího:
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před jejím
telefonickým či emailovým potvrzením.

Ze strany prodávajícího:
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží
v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry,
parfémy, štětce na líčení, planžety a náhradní hlavy na holící strojky apod.)
a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.
1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti
(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy
je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od
kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím,
jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může
kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího: reklamace@domatech.cz

Adresa prodejce: DOMATECH.CZ s.r.o., Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice

V případě odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu,a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou a to pro zboží do 30kg ve výši 150Kč, zboží od 30 do 50kg ve
výši 400Kč, zboží s hmotností od 50kg do 200kg ve výši 800Kč a zboží o hmotnosti
vyšší jak 200kg činí náklad spojený s navrácením zboží 1500Kč.

Zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud
byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace – nejlépe v nepoškozeném původním
celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura,
dodací list).

Prodávající má dále právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů
spojených s vrácením zboží.

V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je však takové
odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva
na vrácení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající vrací finanční prostředky za dopravné (byly-li účtovány) k zákazníkovi
v nejnižší nabízené výši v případě, že si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nikoliv však na
dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít).

Prodávající doporučuji vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při
přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky
a popisy – zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce
neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového
zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se
vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti.
Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit
bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od
smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového
zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat
přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží
věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šest
i měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí neprokáže-li
se opak.

Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti (tj. nikoliv spotřebitel), má nárok pouze na 12měsíční
záruční dobu od převzetí zboží.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel
od kupujícího reklamované zboží.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené
jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou
byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné
potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční
list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat
kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí
obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení,
název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu.
Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky
a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

8. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVNÉ

Zboží bude odesláno kupujícímu v termínu psaném emailem při
potvrzení objednávky – obvykle do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky,
pokud je zboží skladem.

Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, může být doba dodání delší,
zejména v případě, kdy zboží není skladem či je skladem u externích dodavatelů
nebo se standardně do ČR nedováží, maximálně však 90 dní.

Místo dodání zboží je stanoveno na základě informací poskytnuté kupujícím z
objednávky zboží, případně odlišné, dohodne-li se tak prodávající s kupujícím.

Drobné zboží:
je zasíláno za 89,-Kč, jak Českou poštou, tak i soukromým dopravcem či kurýrem.

U velkého, těžkého a rozměrného zboží:
je účtováno za dopravu 299,- Kč až 1000,-Kč v závislosti na objemu a velikosti zásilky.

Dobírečné 30,-Kč, bude-li zvolena platba předem, není účtováno.

Přesná cena je zobrazena vždy v nákupním košíku před objednáním – odesláním
objednávky.

U vybraného zboží, poskytuje prodávající dopravu zdarma.

Vybrané zboží s dopravou zdarma po ČR je označeno logem „doprava zdarma“.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud bude nevhodně zvolena klientem,
nebo není-li možné zvolenou dopravou dodání zboží uskutečnit, toto však nebude
mít vliv na konečnou cenu uvedenou v objednávce kupujícího.

Ceny za dopravu jsou prodávajícím vždy výrazně dotovány.

9. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu za cenu aktuální v době odeslání
objednávky. Cena zboží je konečná včetně DPH.
Zboží je až do doby úplného zaplacení celé ceny, majetkem prodávajícího.

Uhrazení ceny za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu několika způsoby:
– v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (peníze převezme smluvní přepravce)
– bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího, převodem celkové
částky na číslo účtu: 1185829329/0800 nebo 2768332001/5500 (dále jen účet prodávajícího“)
– prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, může prodávající požadovat
uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení
§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

Pokud byla platba provedena bankovním převodem, je zboží odesláno až po fyzickém připsání
celkové výše ceny na účet prodávajícího.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.

10. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s
tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Převzetí zboží – přepravce, kurýr, pošta:
Kupující svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že zásilku
převzal nepoškozenou.

Kupující má proto povinnost a právo své výhrady k dodávce zboží úvést na přepravní
list (roztržený, promáčklý či promočený obal, díra v obale atd.) či toto
zboží odmítnout odebrat z důvodu možného poškození zboží dopravou.

Poškození zásilky obalu, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku
převzetí.

Jestliže kupující zboží převezme bez výhrady – uvede svým podpisem do
přepravního listu, že převzal zásilku nepoškozenou, poškození z přepravy
se po té špatně dopravci prokazuje.

Proto prodávající doporučuje, aby kupující vždy řádně zkontrolovat,
zda je zásilka zejména její obal z vnějšku nepoškozena.

Případná následná reklamace poškození zboží přepravou bude vyřízena s
ohledem na podpisem stvrzené potvrzení, že byla převzata zásilka z vnějšku
nepoškozená, pokud se neprokáže opak.

Pokud kupující v takovém případě bude bezprostředně kontaktovat prodávajícího a
uvede do přepravního listu své výhrady k zásilce zboží, výrazně tak přispěje k rychlému a
bezproblémovému vyřešení vzniklé situace a kupující má následně možnost požadovat
opravu zboží nebo dodání nového zboží, případně požadovat přiměřenou slevu.
To vše bez zbytečného odkladu.

U České Pošty je nutné reklamaci – poškození zásilky podat v co nejkratší
době na doručující poště.

Nedodržení výše uvedených postupů spotřebitelem se nedotýká jeho práv
z odpovědnosti za vady, jeho dodržení lze však spotřebiteli doporučit.

Standardní doručení:
Dopravce doručuje zboží standardně před dům, případně za první
uzamykatelné dveře pokud tomu způsobilost povrchu dovoluje (povrch pro
paletový vozík či rudlík).

Proto se kupující musí vždy připravit na doručení zboží, zvláště pokud
jde o zboží velké a těžké.
Řidič jezdí sám bez závozníka a není tedy schopen zboží stěhovat po schodech
nebo patrech, proto je nutné, aby si kupující zajistil adekvátní pomoc,
pokud na manipulaci se zbožím sám nestačí. V ceně dodání není instalace
ani vynesení zboží do pater.

Řidiči ve většině případů před doručením zásilky telefonicky kupujícího kontaktují,
aby byl připraven na převzetí zboží.
Jestliže i přes veškerá snažení dopravce se kupujícího nepodaří na adrese
dodání zastihnout, zanechá na místě vzkaz s telefonním číslem depa dopravce,
kde je možné se domluvit na náhradním dodání zboží nebo na vlastním odběru
zboží z depa dopravce.

U České pošty – pokud nebude kupující k zastižení na adrese,
bude zásilka uložena po dobu 7 kalendářních dnů na doručující poště k vyzvednutí.

11. SERVIS, REKLAMACE

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti
měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí neprokáže-li
se opak.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel
od kupujícího reklamované zboží.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené
jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou
byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné
potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční
list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat
kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí
obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení,
název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu.
Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky
a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží
opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel
odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě
jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní
kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních
střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej
sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná
práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel
veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší
možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů
kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku,
si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a
dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého
zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí
opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
a) neodbornou instalací (byla-li požadována instalace odborná a kupující na to byl řádně
upozorněn ), nesprávným zacházením či obsluhou nebo použitím v rozporu s návodem
na použití.
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.
c) u zboží, které bylo poškozeno živelnou pohromou.
d) u zboží, které bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
e) u zboží, které bylo poškozeno nadměrným (v rozporu s účelem jeho užití plynoucím z
dokumentace a charakteru zboží) zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v dokumentaci.

V případě prokázání neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn vyžadovat na klientovi,
který není spotřebitelem a který zboží reklamoval, úhradu skutečně vynaložených
prostředků k vyřízení reklamace (přepravné do servisu a zpět).

V případě oprávněné – uznané reklamaci má kupující – spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů,
které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven
protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.
Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci,
co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje a to nejdéle do dvou pracovních dní
od převzetí zboží k reklamaci.
Dále prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Prodávající informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace emailem, písemně poštou
či formou zprávy SMS do 30 dnů od přijetí reklamace.
Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

12. ODVOZ STARÉHO SPOTŘEBIČE K LIKVIDACI

Odvoz starého spotřebiče k likvidaci
Pokud má kupující zájem o odvezení starého elektrického spotřebiče, lze prodejce kontaktovat při koupi zboží.

Veškeré odvezené spotřebiče jsou ekologickým způsobem likvidovány ve speciálních zařízeních.

Spotřebič v tomto případě musí mít klient připravený před domem k naložení čistý,
odmrazený a suchý, aby se dal bez problému naložit na vůz přepravce a nezpůsobil
škody na dalším přepravovaném zboží dopravce.

Tato služba je nabízena pro celou ČR za cenu 299,- Kč za spotřebič při
standartním doručení zboží.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, COOKIES

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty a telefonní číslo?(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím
také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při objednávce provedené
z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,
aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupujícímu může být doručováno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající,
že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká
obchodní inspekce na stránkách www.coi.cz
Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů
způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

14. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OD SPOLEČNOSTI HOME CREDIT, a.s.

Aktuální obchodní podmínky pro Vaši informaci, archivaci a k vytištění naleznete na odkazu:

Ve spolupráci se společností Home Credit klientovi nabízíme možnost uzavření úvěrové
smlouvy na dálku bez nutnosti osobní návštěvy provozovny.

Veškeré informace o podmínkách sjednání spotřebitelského úvěru uzavíraného na dálku lze nalézt přímo u poskytovatele úvěru (zejména informace o právu na odstoupení od smlouvy) a to nejlépe na jeho webových stránkách: Obchodní podmínky

Prodávající není poskytovatelem úvěru.

Kontakt na poskytovatele splátkového prodeje:

Home Credit a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno

tel.: 541 598 111

e-mail: homecredit@homecredit.cz

www.homecredit.cz

bezplatná info linka: 800 113 113

15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností
DOMATECH.CZ s.r.o. a kupujícím.
Kupujícím může být fyzická osoba i právnická osoba.
Právní vztahy vzniklé na základě uzavřené smlouvy se řídí v případě spotřebitele zejména
občanským zákoníkem a v případě fyzické či právnické osoby, která není spotřebitelem
obchodním zákoníkem.

Společnost DOMATECH.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky, v závislosti na změně příslušných právních norem a obchodní politice společnosti, měnit.
Obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015